Wsparcie promocji marki CORPOMED na rynkach Zatoki Perskiej

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację umowy nr POIR.03.03.03-14-0045/21-00 z dnia 18.10.2021 projektu Go to Brand EXPO 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W ramach projektu pod tytułem „Wsparcie promocji marki CORPOMED na rynkach Zatoki Perskiej” firma CORPOMED J.J. PIOTRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA będzie promowała własną markę w zakresie usługi rehabilitacji i porad lekarskich w centrach dziennej rehabilitacji Wesoła i Miłosna w Warszawie zastrzeżone pod marką CORPOMED.

Wybrane rynki perspektywiczne to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Oman.

Celem realizacji projektu jest zbudowanie marki CORPOMED w krajach Zatoki Perskiej, pozyskanie i umocnienie relacji z nowymi klientami oraz sprzedaż usług prozdrowotnych, głównie rehabilitacyjnych, które są pożądanym produktem na rynkach arabskich ze względu na jakość i korzystne ceny oraz atrakcyjność metod leczenia. Realizacja projektu i rozpoczęcie eksportu na rynkach ZEA, Bahrajnu i Omanu jest kluczowe dla działalności firmy. Potrzeba podróży zdrowotnych klientów z państw Zatoki Perskiej wynika z faktu, że opieka medyczna nie jest takiej wysokiej jakości i nie ma specjalistów nastawionych na indywidualną rehabilitację. Przyciągnięcie zagranicznych gości w celach leczniczych pozwoli na zwiększenie przychodów firmy i zwiększenie eksportu.

Rezultatem kompleksowej promocji będą ilościowe wskaźniki do osiągnięcia z tytułu projektu jako przychód firmy i nowe kontrakty.

Projekt realizowany jest w okresie od 01/05/2021 do 30/09/2022 na kwotę ogółem 183 900.00 PLN  w tym dofinansowanie pomocy de minimis 75,00% w kwocie 137 925.00 PLN z kwoty kwalifikowanej 183 900.00 PLN.