KONTRAKT Z NFZ

 

NZOZ CORPOMED współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) od 01.10.2017 roku. Realizujemy zlecenia  na rehabilitację w trybie ambulatoryjnym, rehabilitację w ośrodku dziennym oraz poradę lekarza rehabilitacji medycznej.

 

Podstawą do udzielenia świadczenia w ramach NFZ jest ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne lub skierowanie na rehabilitację do ośrodka/oddziału dziennej rehabilitacji oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), który umożliwi potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Wszystkie konsultacje lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach kontraktu z NFZ realizowane są NIEODPŁATNIE!

-------------------------------------------------------------

WAŻNE! Informacje o listach oczekujących

 

UWAGA!!!W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej pacjenta na podstawie jednego skierowania może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u tylko jednego świadczeniodawcy.
W praktyce oznacza to, że na podstawie jednego skierowania pacjent może mieć w danym momencie umówioną tylko jedną wizytę u lekarza rehabilitacji w tylko jednej przychodni – na kolejną wizytę pacjent może zapisać się najwcześniej w dniu odbycia poprzedniej!

 

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.)).

-------------------------------------------------------------

 

eWUŚ - ważna informacja dla pacjentów!

 

Od października 2017r. pacjenci korzystający z naszej przychodni w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (leczenie refundowane przez NFZ) po okazaniu dowodu tożsamości będą weryfikowani w SYSTEMIE WERYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (eWUŚ), bez konieczności pokazywania innych dokumentów potwierdzających aktualne ubezpieczenie

 

W przypadku weryfikacji pozytywnej:

 

świadczenie zdrowotne zostanie wykonane w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ. 

 

W przypadku weryfikacji negatywnej lub problemem z weryfikacją w systemie eWUŚ: 

 

pacjent może okazać aktualny dokument ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ZUS, KRUS, Urząd Pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia i opłata składki zdrowotnej), napisać oświadczenie (wzory oświadczenia: oświadczenie, oświadczenie dla przedstawiciela) potwierdzające posiadanie ważnego w dniu wykonywania świadczenia zdrowotnego ubezpieczenia (niezbędny dokument tożsamości!) 


W przypadku poprawnie spełnionego przynajmniej jednego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne będzie mogło zostać udzielone w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ.  W przypadku weryfikacji negatywnej i niespełnienia żadnego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne może zostać udzielone wyłącznie na koszt pacjenta !!! 

 

podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)).
Wzory oświadczeń opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11. grudnia 2012 w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012, poz. 1421).

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 50 ust. 16 pkt 2 i u st. 1 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku złożenia oświadczenia pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

-------------------------------------------------------------

Informacje dla pacjentów o systemie eWUŚ

 

Poniżej prezentujemy materiały informacyjne o systemie eWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców) udostępnione dla pacjentów przez NFZ: 

 

Ulotka dla pacjentów

 

Ulotka dla studentów 

---------------------------------------------------------------

 

WAŻNE!  Szczególne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

 

UWAGA!!! Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz kobiety w ciąży mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą do korzystania z wyżej wymienionych przywilejów jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)