NZOZ CORPOMED współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) od 01.10.2017 roku. Realizujemy zlecenia  na:

 

 rehabilitację ambulatoryjną 

 

 rehabilitację w ośrodku dziennym 

 

 pordę lekarza rehabilitacji medycznej 

 

 Podstawą do udzielenia świadczenia w ramach NFZ jest ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, skierowanie na rehabilitację do ośrodka dziennego oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), który umożliwi potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Wszystkie konsultacje lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach kontraktu z NFZ realizowane są NIEODPŁATNIE!


WAŻNE! Informacje o listach oczekujących

 

UWAGA!!! W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej pacjenta na podstawie jednego skierowania może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u tylko jednego świadczeniodawcy.
W praktyce oznacza to, że na podstawie jednego skierowania pacjent może mieć w danym momencie umówioną tylko jedną wizytę u lekarza rehabilitacji w tylko jednej przychodni – na kolejną wizytę pacjent może zapisać się najwcześniej w dniu odbycia poprzedniej!

 

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.)).


 

eWUŚ - ważna informacja dla pacjentów!

 

Od października 2017r. pacjenci korzystający z naszej przychodni w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (leczenie refundowane przez NFZ) po okazaniu dowodu tożsamości będą weryfikowani w SYSTEMIE WERYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (eWUŚ), bez konieczności pokazywania innych dokumentów potwierdzających aktualne ubezpieczenie

 

W przypadku weryfikacji pozytywnej:

 

świadczenie zdrowotne zostanie wykonane w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ. 


W przypadku weryfikacji negatywnej lub problemem z weryfikacją w systemie eWUŚ: 

 

pacjent może okazać aktualny dokument ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ZUS, KRUS, Urząd Pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia i opłata składki zdrowotnej), napisać oświadczenie (wzory oświadczenia: oświadczenie, oświadczenie dla przedstawiciela) potwierdzające posiadanie ważnego w dniu wykonywania świadczenia zdrowotnego ubezpieczenia (niezbędny dokument tożsamości!) 
W przypadku poprawnie spełnionego przynajmniej jednego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne będzie mogło zostać udzielone w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ.  W przypadku weryfikacji negatywnej i niespełnienia żadnego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne może zostać udzielone wyłącznie na koszt pacjenta !!! 

 

podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)).
Wzory oświadczeń opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11. grudnia 2012 w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012, poz. 1421).

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 50 ust. 16 pkt 2 i u st. 1 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku złożenia oświadczenia pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

eWUŚ- Informacje dla pacjentów 

 

Poniżej prezentujemy materiały informacyjne o systemie eWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców) udostępnione dla pacjentów przez NFZ: 

 

  Ulotka dla pacjentów  

 

  Ulotka dla studentów  


 

WAŻNE!  Szczególne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

 

UWAGA!!! Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz kobiety w ciąży mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Podstawą do korzystania z wyżej wymienionych przywilejów jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)